McDonalds Cup

Pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE SRDCEM SPOLU (dále též jen „pravidla")

I. POŘADATEL

 1. Pořadatelem Soutěže pod názvem “SRDCEM SPOLU” (dále jen „Soutěž") je společnost Reklamní společnost McDonald’s s.r.o., se sídlem: Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5, IČ: 27402355, (dále jen „McD" nebo "Pořadatel").
 2. Soutěž technicky zajišťuje společnost Lemonade s.r.o., IČ: 27383661, se sídlem Praha 6, Na okraji 439/44, PSČ 16200 (dále jen „Agentura").

II. OBECNÉ PODMÍNKY

 1. Soutěž probíhá od 1. 9. 2018 do 31. 5. 2019 (dále jen „termín konání“).
 2. UPOZORNĚNÍ PRO JIŽ PŘIHLÁŠENÉ TÝMY: Účastníci turnaje školních družstev McDonald’s Cup, kteří se přihlásili prostřednictvím AŠSK přihlášky do turnaje, která Vám byla zaslána okresním garantem (přihláška do soutěže), se musí pro účast v soutěži Srdcem spolu znovu registrovat na www.mcdonaldscup.cz.
 3. Soutěž probíhá na webových stránkách www.mcdonaldscup.cz (dále též jen “Webové stránky” nebo "Web").
 4. Výherci Soutěže budou vyhlášeni 3. 6. 2019 na Webové stránce pořadatele (mcdonaldscup.cz) a také na https://www.facebook.com/mcdcup/.
 5. Účastníkem Soutěže (dále též jen „Soutěžící”) může být pouze družstvo platně (při splnění všech podmínek turnaje McDonald’s Cup) přihlášené v turnaji školních družstev McDonald’s Cup, které se v termínu konání Soutěže přihlásí do turnaje a následně si vytvoří a dále upravuje profil týmu na www.mcdonaldscup.cz, a splní veškeré podmínky stanové pravidly Soutěže. Soutěžící účastí v Soutěži akceptuje tato pravidla Soutěže a zavazuje se je dodržovat.
 6. Soutěžící mohou k profilu týmu přiřadit vlastní profilovou fotografii. Společně s profilovou fotografií musí být dodán souhlas rodičů všech hráčů s použitím fotografie na Webu a v dalších materiálech.
 7. Souhlas musí být dodán na formuláři “Souhlas s pořízením a použitím podobenky", který je k dispozici ke stažení v administračním rozhraní profilu týmu na Webu Soutěže. Po kontrole ze strany Pořadatele budou fotografie vyhovující všem náležitostem schváleny a publikovány na Webu Soutěže.
 8. Soutěžícím může veřejnost následně prostřednictvím Webu zasílat textové vzkazy, fotografie a videa (dále též společně jen „Vzkazy“), přičemž Soutěžící sbírá/získává za zaslané Vzkazy body o následujících hodnotách:
  1. textový vzkaz = 1 bod
  2. fotografie = 3 body
  3. video = 5 bodů.
 9. Soutěžící lze podporovat Vzkazy, které fanoušek nahraje na Webové stránky prostřednictvím formuláře pro zaslání Vzkazu na www.mcdonaldscup.cz/srdcem-spolu.
 10. Z jedné e-mailové adresy může být odesláno maximálně 10 Vzkazů pro Soutěžící tým za celou dobu trvání Soutěže.
 11. Vzkazy jsou omezeny velikostně následovně:
  1. textový vzkaz maximálně 50 znaků
  2. fotografie maximálně do velikosti 20 MB
  3. video maximálně do velikosti 20 MB
 12. Videa a fotografie lze pořídit jakýmkoli zařízením včetně mobilního telefonu.
 13. Podporovanými formáty pro nahrání Vzkazů jsou formáty JPEG, PNG, GIF pro fotografie a MOV, MPEG4, AVI, 3GP, M4V, FLV pro videa.
 14. Za obrazový i zvukový obsah Vzkazu zodpovídá fanoušek družstva (dále též jen “Autor Vzkazu”).
 15. Vzkaz nesmí porušovat autorská nebo osobnostní či další práva jiných osob ani jakékoli právní předpisy ani nesmí být v rozporu s dobrými mravy a obecnými pravidly slušnosti a Autor Vzkazu nese za toto plnou odpovědnost.
 16. Pořadatel ani Agentura nenese žádnou zodpovědnost za případné porušení předchozí věty ze strany Soutěžícího nebo Autora Vzkazu.
 17. V souvislosti s tím si Pořadatel i Agentura vyhrazují právo jakýkoli ze Vzkazů kdykoli bez dalšího vyřadit ze soutěže, aniž by toto muselo být jakkoli zdůvodňováno (blíže viz též bod 12.).
 18. Nahrání videa do seznamu Vzkazů proběhne po schválení Agenturou, která je zmocněna Pořadatelem Soutěže dle následujících podmínek:
 19. Videa nahraná:
  1. mezi 9:00 až 17:00 hod. budou po schválení nahrána co nejdříve, nejpozději však do 3 hodin od odeslání a nahrání na Webových stránkách.
  2. mezi 17:00 až 9:00 hod. budou po schválení nahrána co nejdříve, nejpozději však ve 12:00 dne následujícího po odeslání Vzkazu na Webových stránkách.
 20. Do Soutěže nebudou zařazeny zejména Vzkazy:
  1. které budou v rozporu s dobrými mravy, či jakýmkoliv způsobem porušující či ohrožující obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy,
  2. jejichž obsah nebude odpovídat podmínkám Soutěže,
  3. nebudou zaslány/nahrány v souladu s pravidly Soutěže,
  4. budou zaslány/nahrány po 31. 5. 2019,
  5. které pořídila osoba, která nedala souhlas s užitím v rámci této Soutěže,
  6. zobrazující osobu v nebezpečné, život ohrožující situaci,
  7. obsahující náboženský nebo politický podtext,
  8. obsahující vulgární, rasistické nebo jiné obecně nepřijatelné sdělení,
  9. jakýmkoli dalším způsobem porušující práva jiných osob;
  10. které se netýkají konkrétního týmu či hráče týmu.
 21. Příkladem vhodného Vzkazu jsou fotografie či videa z tréninku týmu McDonald’s Cup, fotografie hráčů soutěžícího týmu, podpora konkrétního týmu, školy apod.
 22. Pořadatel ani Agentura neodpovídají za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (zejména za funkčnost internetového připojení, apod.).

III. VÝHRY, PODMÍNKY

 1. Výhercem Soutěže může být pouze ten Soutěžící, který řádně splní všechny podmínky Soutěže.
 2. Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím e-mailu, jejž uvedl při registraci do Soutěže v registračním formuláři, a to do 5 pracovních dnů po vyhodnocení jednotlivých výher.
 3. V Soutěži se soutěží o letní fotbalový kemp pro celý tým, vstupenky na vybrané domácí utkání České reprezentace a kameru GoPro 5.
 4. Výhercem Soutěže o letní fotbalový kemp pro celý tým se stane Soutěžící, který nasbírá v součtu bodů za Vzkazy na Webových stránkách největší počet bodů. Týmu na druhém místě budou předány vstupenky na vybrané utkání České reprezentace v počtu odpovídajícím počtu registrovaných hráčů týmu včetně doprovodu dospělých v počtu maximálně 16 osob. Vstupenky spolu s detailními informacemi budou předány osobně na adrese školy v týdnu po vyhlášení výsledků. Body jsou přiřazovány dle čl. II, odst. 6. V případě stejného počtu bodů vyhrává Soutěžící, který daného součtu bodů dosáhl dříve.
 5. Veškeré výhry v Soutěži nejsou právně vymahatelné.
 6. Na poskytnutí výhry není právní nárok, zveřejněné výsledky jsou konečné a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích.
 7. Tyto podmínky jsou platné a účinné od začátku soutěže, t.j. od 1. 9. 2018.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Soutěžící svým přihlášením/registrací a fanoušek zasláním Vzkazu souhlasí se zpracováním zaslaných osobních údajů vyplněných v registračním formuláři na Webových stránkách pro potřeby Soutěže a jejího vyhodnocení.
 2. Zpracování osobních údajů proběhne v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (ZoOOU).
 3. Ke zpracování osobních údajů dochází pouze za účelem a způsobem uvedeným v těchto Pravidlech. Nahráním Vzkazu na Web dochází k jeho zpřístupnění všem návštěvníkům Webu.
 4. Fanoušek je povinen zajistit potřebné souhlasy i osob v/na zaslaném Vzkazu, popř. jejich zákonných zástupců.
 5. Osoba registrující Soutěžícího je povinna zajistit potřebné souhlasy všech členů příslušného týmu (Soutěžícího).
 6. Soutěžící i fanoušek potvrzuje, že si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a že všechny jím uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
 7. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován na dobu [5] let ode dne jeho udělení nebo do doby, dokud souhlas ne-odvoláte. Váš souhlas s umístěním Vzkazu může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením adreso-vaným Pořadateli, jež je správcem osobních údajů, nebo zasláním žádosti na emailovou adresu pora-datele@mcdonaldscup.cz. Odvolání může mít za následek nemožnost předání případné výhry.
 8. Dále má subjekt údajů při splnění zákonných podmínek zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpraco-vání, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 9. Zasláním Vzkazu fanoušek podle těchto pravidel potvrzuje a souhlasí, že:
  1. je autorem Vzkazu nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv k tomuto Vzkazu (tj. má od jejich autora či třetí osoby oprávnění k jejich užití minimálně v rozsahu dle tohoto souhlasu) a je oprávněn poskytnout a tímto také poskytuje Vzkaz do Soutěže v souladu s těmito pravidly a k budoucímu použití Vzkazu Pořadatelem, Agenturou, a to bezúplatně (čímž není dotčeno právo na výhru v Soutěži) a bez jakéhokoli omezení;
  2. Pořadatel a/nebo Agentura jsou oprávněni sami nebo prostřednictvím třetí osoby Vzkaz s vyobrazením záznamů osobní povahy jakkoli upravovat, zpracovat, měnit, spojovat s jinými díly, zařazovat je do jiného díla audiovizuálního, a v rozsahu, který umožňují platné právní předpisy, tyto materiály za sjednaným účelem rozmnožovat a rozšiřovat;
  3. Pořadateli a Agentuře uděluje souhlas a nevýhradní bezplatnou licenci k užití Vzkazů všemi způsoby, v neomezeném rozsahu a pro jakékoliv účely ze strany Pořadatele a/nebo Agentury dle příslušných ustanovení zák. č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to v neomezeném časovém trvání a pro území celého světa.
  4. Pořadatel a/nebo Agentura může výše uvedenou licenci poskytnout jako podlicenci nebo postoupit třetím osobám dle výběru Pořadatele, přičemž fanoušek s tímto výslovně předem souhlasí.
  5. Pořadatel ani Agentura nejsou povinni výše uvedenou licenci využít;
  6. má potřebné souhlasy osob s jejich zachycením na Vzkazu, resp. souhlas jejich zákonných zástupců, a zařazením Vzkazu do této Soutěže, a že souhlasí (stejně tak i osoby zachycené ve Vzkazu, resp. jejich zákonní zástupci) se zveřejněním Vzkazu v rozsahu podle těchto pravidel.
  7. Za tímto účelem uděluje Pořadateli a Agentuře ve smyslu ustanovení § 84 a 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“), svolení se zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním své podoby na zaslaných obrazových snímcích včetně jejího zpracování k marketingovým účelům Pořadateli a Agentuře v rozsahu dle těchto pravidel Soutěže, a to bez nároků na jakoukoli odměnu (čímž není dotčeno právo na výhru v Soutěži);
  8. v/na Vzkazu nebyla užita díla či jiné předměty ochrany jiných osob, že užitím Vzkazu způsobem vyplývajícím z pravidel této Soutěže nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne Pořadateli, Agentuře ani jiné osobě újma, ani na ně nebudou oprávněně uplatňovat nároky třetí osoby.
 10. Fanoušek se zavazuje takové případné nároky třetích osob v plné výši uhradit.
 11. Fanoušek prohlašuje, že získal souhlas všech osob (resp. jejich zákonných zástupců) k bezúplatnému užití jejich děl, výkonů a osobnostních atributů v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech Soutěže, s oprávněním poskytnout takové oprávnění třetí osobě.
 12. Kteroukoli z těchto skutečností je fanoušek na žádost Pořadatele a/nebo Agentury povinen prokázat písemným prohlášením.
 13. Pořadatel a/nebo Agentura jsou oprávněni s konečnou platností vyloučit Soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s těmito pravidly Soutěže nebo dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této Soutěže.
 14. Toto rozhodnutí Pořadatele a/nebo Agentury je konečné a bez možnosti odvolání.
 15. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla během Soutěže či rozhodnout o přerušení či úplném zrušení Soutěže.
 16. V případě zrušení této Soutěže nemají Soutěžící ani fanoušci nárok na náhradu vynaložených nákladů či náhradu škod, které by jim případně v souvislosti s touto Soutěží vznikly.
 17. Výše uvedené omezení odpovědnosti Pořadatele a Agentury se uplatní v maximálním rozsahu, v jakém to umožňují všeobecně závazné právní předpisy České republiky.
 18. Vložením Vzkazu vyjadřuje fanoušek souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
 19. Výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele, odvolání však může mít za následek nemožnost předání případné výhry.

Kontakt

Napište nám